Последње вести

петак, 03. октобар 2008.

2. радионица Партнерске групе за израду Стратегије развоја социјалне заштите

Одржана је 2. радионица Партнерске групе за израду стратегије развоја социјалне заштите.
На основу елемената визије на радионици је формулисан предлог визије развоја општине Смедеревска Паланка:
Општина Смедеревска Паланка је економски развијена заједница са богатим културним, забавним и спортским животом, изграђеном инфраструктуром и институцијама, успешно решеним социјалним и развојним потребама грађана, отворена за сарадњу са другим заједницама у земљи и свету.
У току састанка је предложена и следећа визија општине Смедеревска Паланка.
Смедеревска Паланка, општина једнаких могућности за све, место у коме живимо, о коме бринемо, у коме се смејемо и у које се увек радо враћамо. Огледало мојих остварених жеља.
На следећем састанку Партнерска група ће се изјаснити о визији заједнице.
Констатовани су и:
ПРИНЦИПИ ИЗРАДЕ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА
 • Отворена консултација у припремању плана
 • Дугорочно планирање
 • Ефикасност (исплативост, економичност)
 • Мултидисциплинарни и међусекторски приступ
 • Специфични, мерљиви и оствариви циљеви
 • Једнакост т.ј. „фер“ односи у доступности и пружању услуга
ПРИНЦИПИ ПРУЖАЊА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
 • Активно учествовање грађана
 • Активно учествовање локалне самоуправе
 • Једнакост и „фер“ односи у пружању и доступности услуга
 • Циљне услуге ради задовољавања потреба најсиромашнијих и најугроженијих делова становништва.
На радионицама су опредељени стратешки и приоритетни циљеви и мере за њихово достизање. Они су како следи:
1. Деца, омладина, породица
Стратешки циљ: Унапређени су услови за задовољење развојних потреба деце, омладине и породица
 • Приоритетни циљ: 1. Обезбеђена је подршка социјално угроженим породицама (породицама где су родитељи незапослени, породицама са нижим примањима, ...) и деци без родитељског старања за задовољавање развојних потреба деце и омладине
 • Приоритетни циљ: 2. Обезбеђени су услови за задовољавање развојних потреба деце и омладине (образовне потребе, развој талената, социјализација,...)
 • Приоритетни циљ: 3. Квалитетна здравствена заштита је доступна свим грађанима
 • Приоритетни циљ: 4. Квалитетан друштвени живот је доступан свим грађанима
 • Приоритетни циљ: 5. Унапређени су и уведени нови програми подршке за децу са поремећајима у понашању и за превенцију . коришћења психоактивних супстанци и алкохола
2. Стара лица
Стратешки циљ: Унапређен је социо-економски и здравствени положај старих лица и пензионера на територији Општине Смедеревска Паланка
 • Приоритетни циљ: 1. Обезбеђена је подршка социјално угроженим старим лицима и пензионерима и њиховим породицама за задовољавање егзистенцијалних потреба
 • Приоритетни циљ: 2. Обезбеђени су услови за задовољавање образовних и друштвених потреба старих лица и пензионера
 • Приоритетни циљ: 3. Обезбеђене су специфичне услуге и програми прилагођени потребама старих лица и пензионера (геронтодомаћице, доступност услуга Дома за стара лица, итд.)
3. Особе са инвалидитетом
Стратешки циљ: Унапређен је социо-економски и здравствени положај особа са инвалидитетом
 • Приоритетни циљ: 1. Обезбеђена је подршка социјално угроженим особама са инвалидитетом и њиховим породицама за задовољавање егзистенцијалних потреба
 • Приоритетни циљ: 2. Обезбеђени су услови за задовољавање образовних, развојних и друштвених потреба особа са . инвалидитетом
 • Приоритетни циљ: 3. Обезбеђене су специфичне услуге и програми прилагођени потребама особа са инвалидитетом
 • Приоритетни циљ: 4. Обезбеђени су услови за доступност јавним сервисима и објектима прилагођени потребама особа са инвалидитетом
4. Незапошљени
Стратешки циљ: Унапређени су механизми за подизање капацитета незапослених за успешност у тражењу и налажењу посла
 • Приоритетни циљ: 1. Обезбеђена је подршка незапошљенима и њиховим породицама за задовољавање егзистенцијалних потреба
 • Приоритетни циљ: 2. Обезбеђени су одрживи програми и услови за изградњу капацитета незапослених да буду успешни у тражењу и налажењу посла
 • Приоритетни циљ: 3. Обезбеђени су услови за локални економски развој општине
 • Приоритетни циљ: 4. Обезбеђени су специфични програми друштвеног живота прилагођени специфичним потребама незапошљених
5. Маргинализоване групе (избегла, расељена и прогнана лица, роми, жртве насиља)
Стратешки циљ: Унапређени су механизми за пружање активне подршке избеглим, расељеним и прогнаним . лицима, ромима и жртвама насиља да побољшају квалитет живота и да се интегришу у социјално-економски живот заједнице
 • Приоритетни циљ: 1. Обезбеђена је подршка социјално угроженим избеглим, расељеним и прогнаним лицима, ромима, жртвама насиља и другим маргиналним групама и њиховим породицама за задовољавање егзистенцијалних потреба
 • Приоритетни циљ: 2. Обезбеђени су одрживи програми и услови за задовољавање специфичних развојних потреба избеглим, расељеним и прогнаним лицима, ромима, жртвама насиља и другим припадницима маргиналних група и њиховим породицама
 • Приоритетни циљ: 3. Обезбеђене су специфичне услуге и програми здравствене заштите прилагођени специфичним потребама избеглих, расељених и прогнаних лица, ромима, жртвама насиља и другим маргиналним групама и њиховим породицама
 • Приоритетни циљ: 4. Обезбеђени су специфични програми друштвеног живота прилагођени специфичним потребама избеглих, расељених и прогнаних лица, ромима, жртвама насиља и другим маргиналним групама и њиховим породицама
6. Организације и институције у систему пружања подршке циљним групама
Стратешки циљ: Изграђени су одрживи капацитети организација и институција за пружање квалитетне и одрживе подршке циљним групама (деци, омладини, породицама, старим лицима, особама са инвалидитетом, маргиналним групама)
 • Приоритетни циљ: 1. Изграђени су институционални капацитети за мониторинг и евалуацију спровођења Стратегије развоја социјалне заштите
 • Приоритетни циљ: 2. Унапређени су капацитети организација и институција за препознавање социјално угрожених чланова заједнице и одређивање мера за подршку
 • Приоритетни циљ: 3. Унапређени су технички и организациони услови за рад организација и институција за пружање услуга циљним групама
 • Приоритетни циљ: 4. Унапређени су менаџерски капацитети и унапређени су знања, вештине, ставови и релације запошљених у организацијама и институцијама које учествују у пружању услуга циљним групама
 • Приоритетни циљ: 5. Унапређена је видљивост активности организација и институција у систему пружања подршке циљним групама
 • Приоритетни циљ: 6. Унапређени су и изграђени нови капацитети организација и институција за пружање услуга циљним групама
Из 2008-10-03: Друга радионица у оквиру пројекта

Нема коментара: