Последње вести

среда, 27. август 2008.

Одржане су консултације у вези попуњавања упитника за процену општинских капацитета у домену социјалне заштите

Стручни консултант на пројекту израде Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка мр Милан милошевић је са координатором Пројекта Драганом Божићем, чланом Општинског већа задуженим за социјалну политику одржао састанак са представницима организација које пружају услоге идентификованим групама корисника и које учествују у процесу израде Стратегије развоја социјалне заштите.
Рок за достављање података је померен за половину следеће недеље, односно најкасније до 4.9.2008.г.
Албум са фотографијама са скупа је следећи:

2008-08-27: Смедеревска Паланка>Консултације у вези упитника за процену општинских капаци

уторак, 26. август 2008.

Консултације у вези попуњавања упитника за процену општинских капацитета у домену социјалне заштите

Састанак стручног консултанта са члановима Партнерске групе који су исказали интерес за додатне консултације у вези попуњавања упитника за процену општинских капацитета у домену социјалне заштите биће одржан 27.8.2008.г. у Малој сали СО са почетком у 12 часова.

петак, 22. август 2008.

Конституисање Радне и Партнерске групе Пројекта

Дана 21.8.2008. г. у Малој сали СО Смедеревска Паланка конституисана је Радна група Пројекта израде Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка. После конституисања Радна група је донела одлуку о прихватању акредитација организација које су на основу јавног позива изразиле спремност за учешће у Пројекту.
Састав Партнерске групе за израду стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка је следећи:

РБ

Назив

Представник

Заменик

Име

Презиме

Име

Презиме

1

Општинско веће Општине Смедеревска Паланка

Драган

Божић2

Савет за социјална питања општине Смедеревска Паланка

Драгомир

Милетић

Надежда

Благојевић

3

Национална служба за запошљавање - филијала Смедеревска Паланка

Љиљана

Бацкић

Славица

Мирковић

4

Центар за социјални рад Смедеревска Паланка

Гордана

Цветковић

Добрила

Живковић

5

Предшколска установа "Чика Јова Змај"

Александар

Михајловић

Љиљана

Миловановић

6

Представник основних и средњих школа

Ружица

Тасић- Станојковић

Слађана

Масловарић

7

Општинска организација пензионера

Слободан

Пантић

Милија

Урошевић

8

Општинска организација глувих и наглувих

Славољуб

Константиновић

Горан

Вујичић

9

Представник синдиката (Веће савеза самосталних синдиката општине Смедеревска Паланка)

Радмила

Марковић

Стеван

Бркић

10

Представник ромске популације - координатор за ромска питања

Виолета

Димитријевић11

Представник избеглих и расељених лица (Хуманитарна организација "Божур")

Наташа

Вујовић12

Полицијска станица Паланка

Зоран

Вулићевић13

Дом Здравља Смедеревска Паланка

Снежана

Златковић

Владимир

Ђорђевић

14

Општинска управа Oпштине Смедеревска Паланка - друштвене делатности

Добрица

Стевановић15

Представник МЗ именован од стране начелника Општинске управе

Зоран

Торлаковић16

Општа болница "Стефан Високи"

Милица

Узелац

Рада

Лазић

17

Дневни боравак за децу и омладину ометену у развоју и аутистичне особе "Пуж"

Слободан

Маринковић

Сања

Ђорђевић

18

Удружење жена "Фемина"

Александра

Несторов

Ана

Стојановић

19

Meђуопштинсо удружење параплегичара

Љиљана

Милић20

Центар за самозапошљавање

Милева- Лела

Васиљевић

Сенад

Карчић

21

Општинска организација Црвеног крста Смедеревска Паланка

Снежана

Жарковић22

Друштво за помоћ МНРЛ и аутистичним особама

Драгана

Арсенијевић

Радмила

Јањић

У току састанка чланови Партнерске групе су се упознали са пројектним задатком, методологијом израде Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка, акционим планом реализације активности на пројекту и упитником за процену општинских капацитета.
Под тачком разно Партнерској групи је презентиран допис Министарства животне средине и просторног планирања бр 360-01-00014/2008-07 од 11.08.2008.г. у вези давања приоритета I реда социјалном становању.
Чланови Партнерске групе су једногласно сагласни да Општина Смедеревска Паланка предузме неопходне мере да би се приступило овим средствима и да ће активности везане за проблематику социјалног становања бити подржане у току израде Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка.

Албум са фотографијама са овог скупа је следећи:
2008-08-21: Смедеревска Паланка: Конститусање Партнерске групе пројекта израде Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка


четвртак, 21. август 2008.

К О Н К У Р С за доделу стипендија редовним ученицима/цама уписаним у први, други, трећи и четврти разред средње школе у школској 2008/2009. години

Министарство рада и социјалне политке Републике Србије

расписује

К О Н К У Р С

за доделу стипендија редовним ученицима/цама уписаним у први, други, трећи и четврти разред средње школе у школској 2008/2009. години

I УСЛОВИ КОНКУРСА

На конкурс могу да се пријаве редовни ученици/це уписани у први, други, трећи или четврти разред средње школе, са седиштем на територији Републике Србије, у школској 2008/2009. години, који нису остварили стипендију, ученички кредит или сличан облик давања по другом основу односно из другог извора финансирања, а који испуњавају следеће услове:

Материјални статус

Социјални критеријуми по којима ће се вршити селекција:

• Породица у којој живи, или сам ученик/ца, остварује право на материјално обезбеђење, по Закону о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана
• Уколико ученик/ца има статус избеглог лица и живи у породици у којој одрасли члан/чланови, у претходна три месеца у односу на месец подношења захтева за стипендију, има/имају укупан просечни месечни нето приход/приходе који подељен/подељени на све чланове породице даје износ који је испод износа неопорезивог дела зараде, утврђеног за исте месеце у складу са Законом о порезу на доходак грађана.

Ученику/ци који/која припада осетљивој групи деце без родитељског старања на смештају у установи социјалне заштите или другој породици, као и ученику/ци са инвалидитетом који живе у хранитељској породици, додељује се максимални број бодова по основу социјалних критеријума.

Припадност осетљивој друштвеној групи

Припадност детета некој од осетљивих друштвених група, и то:

 • Ученици/це без родитељског старања:
  • који се налазе на смештају у установи социјалне заштите;
  • који се налазе на смештају у другој породици (хранитељству);
  • који живе у сродничким породицама (сродничко хранитељство) и/или су под старатељством, а на смештају су у сродничкој породици, по одлуци центра за социјални рад
 • Ученици/це који живе са једним родитељем (самохрани разведени родитељи, самохрани родитељ а други родитељ није жив, или је проглашен за умрлог, или се налази у иностранству а није му познато пребивалиште нити боравиште).
 • Ученици/це ромске националности
 • Ученици/це са инвалидитетом
  • који се налазе на смештају у другој породици (хранитељству);
  • који живе у сродничкој породици (сродничко хранитељство) и/или су под старатељством а на смештају су у сродничкој породици, по одлуци центра за социјални рад;
  • који живе са родитељима, односно у својој породици
 • Ученици/це са хроничним болестима
 • Ученици/це – деца несталих и киднапованих лица са Косова и Метохије и из република бивше СФРЈ
 • Ученици/це са избегличким статусом
 • Ученици/це са статусом расељеног лица са Косова и Метохије
 • Ученици/це повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици/це
 • Ученици/це из породица у којима је један од чланова/ица особа са инвалидитетом

Успех у школовању

Ученик/ца који/која испуњава један од социјалних критеријума, испуњава услове за доделу стипендије:

 • Уколико први пут уписује односно похађа I, II, III или IV разред средње школе, а током школовања у претходна три разреда, остварио/ла је најмање добар успех, с тим што може у највише једном од претходна три разреда, изузетно, остварити и довољан успех.

II ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ, РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРИЈАВАМА

Ученику/ци се одобрава исплата стипендије за време трајања редовне наставе коју похађа, за период од 10 месеци.

Месечни износ стипендије по кориснику/ци за школску 2008/09. годину је 3 840,00 РСД.

Заинтересовани кандидати/ткиње могу поднети пријаву на конкурс, искључиво на прописаном обрасцу, уз сва потребна документа средњој школи коју ученик/ца похађа. Заинтересовани кандидати/киње могу бесплатно преузети прописани образац пријаве на конкурс, списак потребних докумената, као и Правила за доделу стипендија, у средњој школи.

Рок за пријављивање на конкурс почиње одмах по објављивању овог конкурса и завршава се закључно са 15. септембром 2008. године.

Школа је дужна да у року од 8 дана од затварања конкурса, уз сачињен и оверен контролни списак пријављених кандидата/киња (на прописаном обрасцу), поднете пријаве и конкурса документа достави Министарству рада и социјалне политике Републике Србије, Јединици за управљање пројектом Формирање фонда за стипендирање сиромашних средњошколаца, Булевар Михајла Пупина 2, Београд, канцеларија 111 са назнаком „За Конкурс за доделу стипендија за средњошколце“.

Конкурсне пријаве поднете од неовлашћених лица, као и непотпуне и неблаговремене пријаве, неће бити разматране.

Документовани писани приговори на Предлог листе кандидата/киња за стипендију, подносе се у року од 15 дана од дана њеног оглашавања и достављају директно на горе наведену адресу, са назнаком „Приговор на Предлог листе за доделу стипендија за средњошколце“.

Надлежни орган за доделу стипендија дужан је да у року од 30 дана по истеку конкурсног рока, формира Коначну листу ученика/ца и донесе одлуку о додели стипендија. Коначна листа корисника стипендија биће дистрибуирана школама на територији Републике Србије и објављена на веб сајту.

Све додатне информације могу се добити на телефон 011/301 4111 или преко веб-сајта www.minrzs.sr.gov.yu или www.prsp.sr.gov.yu
Прилози:

петак, 15. август 2008.

Саопштење за јавност

Република Србија
Општина Смедеревска Паланка
Пројекат Стратегија развоја социјалне заштите
15. јул 2008.
Смедеревска Паланка
Саопштење за јавност
Kонститутивни састанак Радне групе за израду стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка одржаће се 21.8.2008.г. са почетком у 9 часова у Малој сали СО.
Предвиђен је следећи дневни ред:
 • Конституисање Радне групе
 • Основне информације о пројекту израде Стратегије развоја социјалне заштите општине Смедеревска Паланка
 • Презентација акционог плана за реализацију Пројекта
 • Разматрање захтева за акредитовање за чланство у Партнерској групи Пројекта
 • Упитник за процену општинских капацитета
 • Разно
Е-маил адреса за контакте је osp.srsz@gmail.com. Додатне информације могу да се нађу на блогу пројекта на адреси http://srszosp.blogspot.com/ и викију пројекта на адреси http://srsz.wikispaces.com.
Пратећи материјали за рад биће дистрибуирани у току састанка на компакт диску.
Телефон за контакте је 026/321-001 локал 112.

Срдачан поздрав,

Координатор израде Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка
Драган Божић

уторак, 12. август 2008.

Акредитација за учешће у изради стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка

Подсећамо Вас да је рок за акредитацију за чланство у Партнерској групи за израду Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка 14.8.2008.г.
У прилогу достављамо позивно писмо са линковима ка акредитационој документацији.
Учешће организација и појединаца који имају интереса и капацитета за унапређење социјалне заштите општине Смедеревска Паланка је од посебног значаја за успешну израду Стратегије развоја социјалне заштите.

----------------------------------------------------
Република Србија
Општина Смедеревска Паланка
Пројекат Стратегија развоја социјалне заштите
Број: 55-4/08-01
28. јул 2008.
Смедеревска Паланка

ПРЕДМЕТ: Акредитација за учешће у изради стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС» број 129/07), члана 57. Статута Општине Смедеревска Паланка («Међуопштински службени гласник», број 30/08) и члана 5. Одлуке о приступању изради Стратегије развоја социјалне заштите («Међуопштински службени лист» бр. 32/08) (даље Стратегија) председник Општине Смедеревска Паланка је 24.7.2008.г. донео решење број 02-142/08-1 којим је предвиђено да се у циљу обезбеђења што ширег учешћа свих заинтересованих страна акредитују представници организација/удружења и појединци који имају интерес, знање и потребу да учествују у Пројекту у Партнерској групи. Опис послова акредитованих чланова Партнерске групе је следећи:
 • Учествује у раду Партнерске групе пројекта
 • Припрема податке и информације из домена своје специјалности и/или области деловања своје организације
 • Учествује у раду техничких тимова сагласно својим квалификацијама и интересима за давање доприноса Пројекту
 • Презентира рад на пројекту руководству организације која га је делегирала
 • Презентира ставове своје организације Партнерској групи о појединим аспектима од значаја за Пројекат
 • Учествује у акцијама видљивости Пројекта
 • Учествује и у другим активностима на Пројекту сагласно потребама
Ангажовање у Партнерској групи је на волонтерској основи. Правна и физичка лица која желе да учествују у изради Стратегије треба да се пријаве до 14.8.2008.г. на пријавном формулару чији је саставни део мотивационо писмо и акредитациони формулар.
Мотивационо писмо је документ у коме треба да стоје чињенице о вама или о вашој организацији ако се акредитује ваша организација. Његов циљ је да створи слику о вама, и убеди Радну групу пројекта да вас изабере за учешће у пројекту. Документ треба да покаже ко сте, шта знате и можете, и шта желите. Потребно је да наведете циљеве који вас мотивишу да конкуришете за учешће у изради Стратегије. Радна група за израду Стратегије очекује да ваши циљеви буду усклађени са циљевима самог програма. Одлука радне групе је коначна.
Акредитациона пријава мора да буде приложена у електронској форми на следећу е-маил адресу osp.srsz@gmail.com. Додатне информације могу да се нађу на блогу пројекта на адреси http://srszosp.blogspot.com/ и викију пројекта на адреси http://srsz.wikispaces.com.
Телефон за контакте је 026/321-001 локал 112.

Координатор израде Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка

Драган Божић
----------------------------------------------------
Прилози:
--
-----------------------------------------------------------
Република Србија
Општина Смедеревска Паланка
Пројекат Стратегија развоја социјалне заштите
Вука Караџића 25, 11420 Смедеревска Паланка
Телефон: 026/321-122, Телефакс: 026/321-086
Веб сајт Општине: www.smed-palanka.co.yu
Блог пројекта: srszosp.blogspot.com
Вики пројекта: srsz.wikispaces.com
Е-пошта пројекта: osp.srsz@gmail.com
Гугл групе: http://groups.google.com/group/srsz, http://groups.google.com/group/srsz-partnerska-grupa
-----------------------------------------------------------