Последње вести

понедељак, 17. новембар 2008.

Jавна расправа поводом предлога нацрта Стратегије развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка за период 2009.-2013.

Дана 26.11.2008.г. (среда) са почетком у 18 часова у Великој сали СО Смедеревска Паланка одржаће се јавна расправа поводом предлога нацрта Стратегије развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка за период 2009.-2013.
Стратегија развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка је значајан документ којим се унапређују услови за даљи развој социјалне политике и социјалне заштите наших суграђана.
Укупне промене политичког, привредног и вредносног система и неповољна демографска кретања, довела су до нарушене социјалне равнотеже нашег друштва. Последице тих негативних кретања су велики пораст незапослености, сиромаштва и социјалног раслојавања и повећана угроженост деце, немоћних и старијих људи, услед смањених могућности породице и друштва да оствари своју заштитну улогу.
Основни циљ нове социјалне политике је ефикасан систем социјалних трансфера и задовољавања основних потреба грађана који је у функцији заштите људских права. У циљу реализације реченог председник Општине Смедеревска Паланка је донео решење којим је започета реализација израде Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка која је после детаљне анализе и сагледавања свих релеватних чињеница прерасла у Стратегију развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка.
Циљ Стратегије је развијање интегралне социјалне заштите Општине у којој социјални актери на ефикасан начин користе постојеће и развијају нове ресурсе путем доступних, квалитетних и разноврсних услуга, ради очувања и побољшања квалитета живота рањивих и маргинализованих појединаца и група, оспособљавања за продуктиван живот у заједници и предупређења зависности од социјалних служби.
У конципирању основних праваца развоја систему социјалне заштите Општине пошло се од:
  • сагледавања актуелних потреба;
  • анализе постојећег стања;
  • достигнутог степена развоја;
  • уочених проблема и недостатака;
  • примене националних и међународних стандарда и препорука.
Резултат реализације пројекта је документ Стратегија развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка у коме су представљени основни правци деловања до краја 2013. године. Општина Смедеревска Паланка и Партнерска група која је документ израдила препознали су потребу да се стратешки размишља о наредном периоду и да се поставе жељени оквири у области социјалне политике. Израдом Стратешког плана стварају се могућности да се услуге развијају плански, у складу са идентификованим потребама корисника на различитим нивоима, на основу доброг познавања и дефинисања приоритетних потреба и постојећих ресурса.
Обзиром на ограничена буџетска средства којима општина располаже Стратегија, као оквир деловања, омогућава да се јасније и прецизније утврде приоритети деловања и усмере активности ка дефинисаним циљним групама и корисницима услуга.
Због својих универзалних вредности и опште користи за грађане реализација ове стратегија развоја требала би да буде независна од политичких промена у локалној власти.
Стратегија развоја социјалне политике је направљена према актуелним и доступним подацима и приоритетима, који су дефинисани у времену њеног доношења, али у њеној реализацији могуће је мењати поједине сегменте и прилагођавати их потребама грађана, јер она представља стратешки оквир деловања у наредном периоду.
Материјали за овај састанак су јавно доступни на интернет адреси http://srsz.wikispaces.com/predlognacrtastrategije.
На јавној расправи су следећа два документа:
  • Предлог нацрта Стратегије развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка за период 2009.-2013.
  • Предлог нацрта Одлуке о утврђивању стратешких и приоритетних циљева и мера развоја социјалне политике општине Смедеревска Паланка за период 2009-2013. године
Сви предлози и сугестије могу да се доставе и пре састанка на е-маил адресу пројекта osp.srsz@gmail.com.
Додатне информације могу да се добију и путем телефона 026/321-001 локал 112.

Линк ка тексту саопшетња са прилозима је следећи.

Нема коментара: