Последње вести

петак, 7. новембар 2008.

Јавни позив за подношење предлога програма/пројеката из области психосоцијалне рехабилитације бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата ...

Београд - Сектор за борачко-инвалидску заштиту Министарства рада и социјалне политике упутио је 6. новембра 2008. године Јавни позив за подношење предлога програма/пројеката из области психосоцијалне рехабилитације бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и породица палих бораца, социјалног укључивања и оснаживања бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата
и породица палих бораца и неговања традиција ослободилачких ратова Србије.

ПОДНОСИОЦИ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА МОГУ БИТИ НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ:

- делују на подручју Републике Србије и организоване су као савез, заједница или републичка удружења, те имају организовано чланство кроз мрежу од најмање пет организацијских облика у различитим окрузима Србије; - уписане су у Регистар удружења код надлежног органа;- имају материјалне и људске ресурсе за спровођење програма/пројекта, а за предлоге програма/пројеката који се односе на област коју у оквиру своје редовне надлежности обављају одређене институције/установе/заводи наступају у партнерству са њима;- воде уредно финансијско пословање;

- су за 2008. годину уредно доставиле извештаје Министарству рада и социјалне политике о реализацији пројеката и утрошку средстава на име одобрених пројеката.

ПРИЈАВА ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА

Свака организација може пријавити највише пет програма/пројекта које ће реализовати у 2009. години.

Документација:- програм/пројект се пријављује сваки засебно, на за то предвиђеном обрасцу (Образац 1);- предлог буџета се доставља за сваки програм/пројект засебно, на за то предвиђеном обрасцу (Образац 2);- уколико се предлог програма/пројекта односи на област коју у оквиру своје редовне надлежности обављају одређене институције/установе/организације, предност ће имати програми/пројекти који се спроводе у партнерству са том иинституцијом/установом/организацијом (Образац 3 – модел уговора о партнерству);- детаљно разрађен елаборат за сваки од програма/пројекта;

- копија решења о регистрацији;

- извештај о уредном финансијском пословању у 2007. години (завршни рачун);

- изјава невладине организације да има организовано чланство кроз мрежу од најмање пет организацијских облика у различитим окрузима Србије.

.

КОРИШЋЕЊЕ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА

Одобрена средства организација може користити искључиво за спровођење прихваћеног програма/пројекта.Индиректни трошкови (текући, редовни трошкови везани за рад саме организације), из Обрасца 2 – Буџет пројекта не могу прећи 25% од предложеног буџета програма/пројекта.Организација не може користити одобрена средства за промоцију политичких странака или ставова, нити за обављање делатности у циљу стицања профита.Током реализације одобрених програма/пројеката финансијер ће вршити контролу и процењивање (мониторинг и евалуацију) спровођења прихваћених програма/пројеката. Негативни извештај утицаће на даље финансирање одобрених програма/пројеката. Финансијер има право да захтева модификацију програма/пројекта као и закљученог Уговора, односно по отпочињању реализације Уговора, у односу на евентуалну редукцију буџета Министарства, са једне стране, али и уколико се покаже да поједине буџетске ставке пројеката не одговарају реалним потребама и/или трошковима за реализацију пројеката, као и уколико се на основу извештаја установи да Удружење у току имплементације није остварило планиране резултате или није спровело сва планиране активности.

.

РОК И НАЧИН ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА

Заинтересоване организације, дужне су да предлоге програма/пројеката доставе до 15. децембра 2008. године у 16 часова. Оверени и потписани предлози пројеката достављају се у једном примерку, у затвореној коверти Министарству рада и социјалне политике, Сектору за борачко-инвалидску заштиту, на адресу: Македонска 4а, Београд, искључиво препорученом поштом или курирским путем односно личном доставом. На коверти обавезно треба назначити пуно име и адресу пошиљаоца, назив пројекта и следећи текст: ''НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗАВРШЕТКА КОНКУРСА''.Обрасци за пријаву доступни су на web адреси www.minrzs.gov.rs Министарства рада и социјалне политике, а могу се и преузети у просторијама у ул. Македонска 4а, сваког радног дана од 09.00-16.00 часова.

Закаснеле пријаве, као и непотпуне и оне које не задовољавају услове из овог Позива неће се разматрати.Након доношења одлуке о избору програма/пројеката који ће бити финансирани током 2009. године, Министарство ће са подносиоцима истих закључити уговоре о финансирању реализације програма/пројеката.

Овај Позив објављује се у дневном листу ''Данас'' и на web адреси www.minrzs.gov.rs.

Нема коментара: